- 2.800 m2 sportskog PVC poda u rolnama Grabo - G-extreme 80