- 250 m2 sporstkog PVC poda tipa Grabo - Extreme 80